Monday, October 15, 2012

Гарны товчлуурын үүрэг

Ctrl+Esc, window товч - Start цэс гаргах
Esc - үйлдлийг цуцлах
Caps Lock - үсгийг томоор бичих
F1 - тусламж
F5 - microsoft Word програмд go to команд биелүүлнэ.
F6, F10 - Office-ийн програмуудад цэснүүдийг гаргана.
F7 - microsoft Word програмд grammar & spelling команд биелүүлнэ.
F8 - microsoft Word програмд мөр мөрөөр нь идэвхжүүлэх
F12 - баримтыг хадгалах
Print Screen SysRq - ажиллаж буй програмын дэлгэцийг баримтанд хуулах
Insert - Хойд тэмдэгтийг арилгана.
Delete - Арилгах командыг биелүүлнэ.
Home - мөрний эхэнд очих
End - мөрний төгсгөлд очих
Page Up - хуудасны эхэнд очих
Page Down - хуудасны төгсгөлд очих
Num Lock - тоон товчлуурыг нээх

No comments:

Post a Comment