Monday, October 15, 2012

MS-DOS дээр хийгдэх зарим үйлдлүүд

-    DIR командаар тухайн директорт юм уу хавтсанд байгаа бүх файл хавтсуудын жагсаалтыг дэлгэцэнд гаргана.
-    TREE командаар тухайн директорт юм уу хавтсанд байгаа бүх файл хавтсуудын шаталсан бүтцийг дэлгэцэнд гаргана.
-    MD тухайн курсорын байрлаж байгаа хавтас директорт шинээр хавтас нээнэ.MD new гэж бичээд Enter товч дарвал энэ хавтсанд New гэсэн нэртэй хавтас үүснэ.
-    CD дараагийн хавтсанд орно.CD New гэж бичээд Enter товч дарвал тухайн байрлаж байгаа хавтас дотор байх New хавтсанд орно.
-    CD... тухайн хавтсаас гарч түүний байрлаж байгаа эх хавтас руу орно.CD... гэж бичээд Enter товч дарна.
-    RD хавтсыг устгана. RD New гэж бичээд Enter товч дарвал тухайн хавтсанд байгаа New нэртэй хавтсыг устгана.
-    COPY энэ нь файл, хавтсыг зөөх команд юм.
-    DELETE файл, хавтсыг устгах команд юм.
-    REN файл хавтсын нэрийг өөрчилнө.

No comments:

Post a Comment